HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

شرایطی که مجنی علیه، قاتل را قصاص می کند

Rate this item
(1 Vote)

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

اگر شرایطی ایجاد بشود مجنی علیه ، قاتل را قصاص کند اجرای آن منوط بر وجود شرایطی است.

اولین شرط: تقاضای مجنی علیه یا اولیاء دم باشد. قانون گذار در ماده 347 صاحب حق به یک نحوی بایستی از محکمه تقاضای صدور حکم قصاص را بکند. افرادی که می توانند درخواست حق قصاص بکنند، افرادی هستند که جز طبقه اول محسوب می شوند، طبقه اول بغیر از زوج و زوجه است.

با استناد به ماده 347 صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب رسیدگی یا اجرای احکام می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

351 قانون جزا: ولی دم، همان ورثه مقتول است، بجز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

صاحب حق از دادگاه تقاضای قصاص می کند در برخی موارد پیش می آید که اولیاء دم که صغیر یا مجنون اند، افرادی هستند که شامل پدر و جد پدری ندارند در این حالت چگونه افراد می توانند تقاضای قصاص کنند؟

ماده 354 قانون جزا: اگر مجنی علیه یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند، اگر برخی از اولیاء دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند. لیکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد بایدمطابق خواست او عمل کنند مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

این حق را برای ولی قهری شخص مجنون یا غیر بالغ قرار داده که با رعایت حاصل شخص، قصاص کنیم یا گذشت کنیم یا تا بلوغ یا افاقه منتظر بماند، حال اگر اولیاء دمی برخی کبیر و برخی صغیر و برخی مجنون باشد و اولیاء دم کبیر خواهان قصاص قاتل باشد. در این صورت می تواند قاتل را اعدام کند اما یک شرط دارد یا ولی قهری خواهان قصاص است یا اینکه ولی قهری خواهان ادای دیه است.

اولیاء دمی که حق قصاص دارد باید حق و حقوق مجنون را به ولی قهری بدهد، بعدا قصاص صورت بگیرد.

ماده 356 قانون جزا : اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نداشته باشد، ولی او مقام رهبری است.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search